Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Volet
Artikel 3 – Algemene bepalingen
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De Overeenkomst
Artikel 6 – Oplevering 
Artikel 7 – Gebreken aan de verleende Dienst/het Product
Artikel 8 – Garantie op het Product
Artikel 9 – Aansprakelijkheid 
Artikel 10 – Overmacht
Artikel 11 – Honorarium/Prijzen 
Artikel 12 – Betaling en facturering 
Artikel 13 – Levering 
Artikel 14 – Klachten 
Artikel 15 – Overdracht
Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud 
Artikel 17 – Meerwerk 
Artikel 18 – Intellectueel eigendom  
Artikel 19 – Exclusiviteit
Artikel 20 – Meerdere opdrachtnemers 
Artikel 21 – Toepasselijk recht
Artikel 22 – Survival
Artikel 23 – Wijziging of aanvulling 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Volet: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Wederpartij: de opdrachtgever, mogelijk een Consument.
 3. Consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Volet als Wederpartij.
 4. Partijen: Wederpartij en Volet gezamenlijk of als individuele contractspartij. 
 5. Schriftelijk: per e-mail. 
 6. Derde(n): niet zijnde Partij bij de Overeenkomst.
 7. Diensten: het volledig opmaat laten maken, inmeten en monteren van Product. 
 8. Product: houten luiken.
 9. Overeenkomst(en): iedere Schriftelijke vastgelegde wilsovereenstemming tussen Volet en Wederpartij gericht op de levering van diensten. Inhoudende een aannemingsovereenkomst.

Artikel 2 – Identiteit van Volet

Naam bedrijf: Volet B.V.
Straatnaam en nummer: Roggeweg 26B
Postcode en vestigingsplaats: 6534 AJ, Nijmegen
Telefoonnummer: 024-2340414
KvK nummer: 81478577

Artikel 3 – Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Volet en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Volet en Wederpartij.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 6. Volet is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Wederpartij mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Volet niet.
 3. Het aanbod wordt gebaseerd op door Wederpartij verstrekte gegevens. Indien blijkt dat bij de aanvraag door Wederpartij onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt, kan Volet het aanbod achteraf aan passen.
 4. Indien Wederpartij niet met de aanpassing akkoord gaat, heeft Volet het recht om af te zien van de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Het is voor Wederpartij niet mogelijk om de Overeenkomst te ontbinden nadat Wederpartij akkoord is gegaan. Het herroepingsrecht van Wederpartij is uitgesloten.
 6. Aan eventuele ontvangen visualisaties kan Wederpartij geen rechten ontlenen

Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst die wordt gesloten tussen Consument en Volet kwalificeert als een aannemingsovereenkomst in de zin van artikel 7:750 BW en als een consumentenkoop in de zin van artikel 7:5 BW. Het betreft een aannemingsovereenkomst voor zover het ziet op de montage/installatie van het Product. De regels van consumentenkoop zijn van toepassing op de koop van het Product.
 2. De Overeenkomst die wordt gesloten tussen Wederpartij en Volet kwalificeert als een aannemingsovereenkomst in de zin van artikel 7:750 BW.
 3. De opdrachtgever is Wederpartij, de aannemer is Volet.
 4. Wederpartij is zich ervan bewust dat Volet mogelijk ook als aannemer voor Derden opdrachten uitvoert.
 5. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 6. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 7. Volet behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Volet weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 8. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.
 9. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6 – Oplevering

 1. Volet geeft aan Wederpartij te kennen wanneer het Product is gemonteerd en klaar is voor oplevering. Gezien het gaat om een op het ogenblik van de oplevering gemakkelijk te controleren Product, vraag Volet Wederpartij het gemonteerde Product direct te controleren.
 2. Wederpartij kan het Product accepteren, accepteren onder voorbehoud of weigeren. Als Wederpartij het Product onder voorbehoud accepteert of weigert, dan moet Wederpartij dit Schriftelijk melden aan Volet. Hierbij moet Wederpartij concreet aangeven waarom het Product wordt geaccepteerd onder voorbehoud of wordt geweigerd en wat Wederpartij verder nog verwacht van Volet.
 3. Het resultaat van de keuring meldt Wederpartij Schriftelijk aan Volet. Indien Wederpartij het Product accepteert, is het Product opgeleverd.
 4. Na oplevering is het Product voor risico van Wederpartij en is Volet ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die Wederpartij redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 5. Indien het Product, na oplevering gebreken vertoont waarvoor de aannemer aansprakelijk is, moet Wederpartij aan Volet de gelegenheid geven binnen een redelijke termijn de gebreken weg te nemen.

Artikel 7 – Gebreken aan de verleende Dienst/het Product

 1. Indien Wederpartij van mening is dat Volet gebrekkig heeft gemonteerd of dat het Product gebrekkig is, moet Volet de mogelijkheid krijgen om het gebrek te herstellen.
 2. Elke rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaart door verloop van twee jaren nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd. 
 3. Na oplevering is het Werk voor risico van Wederpartij en is Volet ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die Wederpartij redelijkerwijs had moeten ontdekken. Als er toch sprake blijkt te zijn van een gebrek dan is het aan Wederpartij dit te bewijzen.
 4. Bij Consument wordt vermoed dat de zaak ten tijde van de oplevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomen binnen een termijn van zes maanden zich openbaart.

Artikel 8 – Garantie op het Product

 1. Volet staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Onder normale omstandigheden, onderhoud en gebruik garandeert Volet de Producten als volgt:
  1. Goederen die bij aflevering zichtbare gebreken vertonen dienen direct retour  gegeven te worden. Het gebrek zal hersteld worden en z.s.m. op het afleveradres terugbezorgd worden.
  2. Klachten moeten Schriftelijk aan Volet worden gericht met duidelijke opgave van de klacht, een duidelijke foto van het gebrek en een vermelding van levering en factuurdatum.
  3. In het geval van vervormingen bij buitenluiken ten gevolge van klimaatinvloeden tijdens de in lid 1 genoemde garantie geldt dat de uitbuiging of scheluwte van een luik max. 12 mm mag zijn.
  4. Overschrijding van de in lid C genoemde maxima dienen te zijn vastgesteld na de 6e gebruiksmaand en buiten het stookseizoen.
  5. De verflaag op het product voldoet aan de prestatie-eisen zoals aangegeven in de BRL0817. Het element moet op de bouw binnen 1 jaar worden overgeschilderd. Voor het behoud en levensduur van de kit dient deze ook te worden mee geschilderd. Hierna periodiek onderhoud volgens tabel schilderwerk/kitwerk.
 3. De garantietermijnen voor de Producten van Volet zijn in beginsel 1 (één) jaar. Tenzij partijen anders overeenkomen. De termijn van 1 (één) jaar geldt in ieder geval voor de werking en de kwaliteit van de geleverde Producten. Er geldt een afwijkende termijn in de volgende gevallen:
  1. Verflaag, zie lid 2 sub e.
  2. Voor hang- en sluitwerk buiten het standaard aangeboden assortiment welke niet in de prijslijst voorkomen geldt een garantietermijn van 6 maanden.
  3. Luiken welke de standaard aangeboden maximale maten (1000 mm bij 2500 mm) overschrijden vallen buiten garantie.
  4. Voor afwijkende modellen van luiken welke niet binnen het standaard aangeboden assortiment vallen geldt een garantietermijn van 2 maanden.
  5. Gebruikt Volet in de uitvoering van de constructie door Derden toegeleverde materialen, niet hiervoor genoemd, dan strekt de garantie in geen geval verder uit dan tot de garantie die Volet krijgt van zijn leverancier.
 4. De garantie geldt niet indien:
  1. Wederpartij de geleverde Producten of diensten zelf heeft geplaatst, gerepareerd en/of bewerkt of door Derden heeft laten plaatsen, repareren en/of bewerken;
  2. de door Wederpartij goedgekeurde zaken en diensten onvolkomenheden en onjuistheden bevat die Wederpartij bij zorgvuldige controle had kunnen of behoren te constateren;
  3. geleverde zaken na ontvangst door Wederpartij Derden zijn veranderd, aangepast, aangevuld of geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt;
  4. de geleverde Producten of diensten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Volet;
  5. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

In geval Wederpartij een Consument is:

 1. De totale aansprakelijkheid van Volet is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Volet uit te keren bedrag.
 2. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Volet voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Volet.

In geval Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf:

 • Volet is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Volet voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Volet.
 • Indien Volet toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Volet beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).
 • De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Onder directe schade wordt verstaan:
  • Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van  Volet aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
  • Redelijke kosten die Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Volet op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  • Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.
 • Wederpartij vrijwaart Volet voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:

 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Volet meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Volet vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 • Volet is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 • Volet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Volet is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Na de oplevering is Volet niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Volet, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de aannemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.
 • Uitzondering op het vorige lid indien sprake is van:
  • Een gebrek dat tijdens de onderhoudstermijn is ontdekt en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door Wederpartij onderkend had kunnen worden, tenzij Volet aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid is te wijten aan een omstandigheid die aan Wederpartij kan worden toegerekend.
  • Een gebrek dat na afloop van de onderhoudstermijn is ontdekt en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door Wederpartij onderkend had kunnen worden en waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid is te wijten aan een omstandigheid die aan Volet kan worden toegerekend.
 • De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 11 sub a bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twee jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn
 • De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 11 sub b bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het in lid 11 sub b bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten, dan wel ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming waarvoor het blijkens de Overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare voorzieningen.

Artikel 10 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Volet in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Volet kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Volet onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Volet kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, weersomstandigheden, stroomstoringen, het defect gaan van apparatuur waarmee de diensten geleverd worden en arbeidsongeschiktheid.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Volet niet aan zijn verplichtingen jegens Wederpartij kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang Volet niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden Volet is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Volet als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 11 – Honorarium/Prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen. Indien Wederpartij een Consument is, zijn alle bedragen in euro’s en inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Volet niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 3. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 12 – Betaling en facturering

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.
 2. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Volet te melden.
 3. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Volet gewezen op de te late betaling en wordt Wederpartij een termijn van 14 (veertien) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze veertien-dagen-termijn, is Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Volet gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Volet op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Volet direct opeisbaar.
 5. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13 – Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat Wederpartij aan Volet kenbaar heeft gemaakt.
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Volet tot het moment van bezorging en plaatsing bij Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Volet bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Artikel 14 – Klachten

 1. Dit artikel is niet van toepassing op klachten over een gebrek aan het Product dat redelijkerwijs tijdens de oplevering, zoals bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden, ontdekt had moeten worden.
 2. Wederpartij kan op een gebrek aan het Product geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Volet terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
 3. Wederpartij dient Volet in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Volet is gemeld, wordt het Product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.
 5. Indien Wederpartij geen Consument is, schorten klachten de betalingsverplichting niet op.
 6. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van:
  1. geleverde Producten of diensten die Wederpartij zelf heeft geplaatst, gerepareerd en/of bewerkt of door Derden heeft laten plaatsen, repareren en/of bewerken;
  2. over door Wederpartij goedgekeurde zaken en diensten, voor wat betreft fouten, onvolkomenheden en onjuistheden die Wederpartij bij zorgvuldige controle had kunnen of behoren te constateren;
  3. ten aanzien van geleverde zaken die na ontvangst door Wederpartij of Derden zijn veranderd, aangepast, aangevuld of geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt;
  4. geleverde Producten of diensten die aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Volet;
  5. geleverde Producten of diensten waarbij de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 15 – Overdracht

 1. Rechten van een partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van het geleverde gaat eerst op Wederpartij over wanneer al het door Wederpartij aan Volet. uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, volledig is voldaan.
 2. Volet zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het Product. Wederpartij zal aan Volet alle medewerking verlenen teneinde Volet in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
 3. De eigendom van alle door Volet aan Wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij Volet zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Wederpartij de vorderingen van Volet wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 4. Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op andere wijze te bezwaren.
 5. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Volet of een door Volet aan te stellen Derde om, in alle gevallen waarin Volet haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 6. Indien Wederpartij het eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door natrekking of vermenging heeft verkregen en Wederpartij de vorderingen als bedoeld in lid 1 nog niet heeft voldaan, is Wederpartij op verzoek van Volet verplicht om de geleverde zaken weer terug in eigendom over te dragen Volet. Als daarvoor de vestiging van een recht van opstal als bedoeld in art. 5:101 BW vereist is, is Wederpartij verplicht daaraan mee te werken.
 7. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Volet zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 8. Het risico van verlies of beschadiging van zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, komt voor risico van Wederpartij op het moment dat deze de zaak in zijn bezit heeft. 
 9. Het risico van verlies of beschadiging van zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, komt tevens voor risico van Wederpartij op het moment dat de zaak in het bezit is van een Derde.

Artikel 17 – Meerwerk

 1. Indien Volet op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Volet. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal Volet Wederpartij altijd tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 18 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Volet verleende diensten rusten bij Volet. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten.
 2. De door Volet verstrekte stukken aan Wederpartij zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door Volet is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met Volet.
 3. Volet behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt.
 4. Wederpartij vrijwaart Volet voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
 5. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van Volet op schadevergoeding.

Artikel 19 – Exclusiviteit

 1. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Wederpartij aan Volet het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 20 – Meerdere opdrachtnemers

 1. Indien Wederpartij eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere partijen, waaronder Volet wenst te verstrekken, dan dient Wederpartij alle partijen hiervan op de hoogte te stellen.
 2. Op verzoek van Volet dient Wederpartij mede te delen aan welke partijen eenzelfde opdracht is verstrekt.
 3. Indien Wederpartij eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere partij verstrekt heeft en, om welke reden dan ook, de opdracht opnieuw wenst te laten uitvoeren, dient Wederpartij mede te delen aan welke partij de opdracht verstrekt was en waarom Wederpartij de opdracht opnieuw verstrekt.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op Overeenkomsten tussen Volet en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en Volet zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Volet gevestigd is.

Artikel 22 – Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 18 (Intellectueel eigendom), artikel 21 (Toepasselijk recht), artikel 9 (Aansprakelijkheid) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 23 – Wijziging of aanvulling

 1. Volet is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Volet Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.
 3. Indien de wijziging  Volet de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft Wederpartij het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

Direct persoonlijk contact?

Direct persoonlijk contact?